Anket bilimsel bir araştırmada birincil kaynaklardan bilgi toplamak amacıyla sistemli bir şekilde hazırlanmış soru formudur. Son yıllarda birçok bilim dallarında veri toplamada en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan anket tekniğinin araştırmalarda sıklıkla kullanılmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar;

  • Hazırlanan ölçme aracı sayesinde bir defada çok sayıda verinin toplanabilmesi,
  • Daha geniş kitlelere ulaşılmaya imkan sağlaması,
  • Ekonomik bir veri toplama tekniği olması,

Son yıllarda bilgisayar destekli istatistik programlarının giderek yaygınlaşması ve anketten elde edilen verilerin bu programlar aracılığıyla kolayca analiz edilmesi anket formunun daha popüler bir veri elde etme aracı olmasını sağlamıştır. Bu kapsamda hazırlanan anket formları SPSS paket programına girilerek çok kolay bir şekilde yorumlanabilmektedir.

Anket sorularında bulunması gereken temel özellikler nelerdir?
Anket formunu hazırlamak oldukça önemli bir konu olmasıyla birlikte bu unsurlara dikkat edilmesi anketlere katılım oranının arttırılmasını sağlamaktadır. Anket formu hazırlanırken öncelikle araştırmanın amacını ve içeriğini tanımlayan bir önyazının yazılması gerekmektedir. Öte yandan araştırmanın hangi üniversite veya enstitü tarafından gerçekleştirildiği araştırmacıların adlarının da yazılarak belirtilmesi gerekmektedir. Anket formu şekil ve görsel olarak çekici olmalı birbirine geçmiş yazılardan ve çok küçük puntolardan oluşmamalıdır. Öte yandan sorular ve sorulara verilecek cevapları oluşturan maddeler belirli intizami düzene göre yerleştirilmelidir. Sorular hedef kitlenin kolayca okuyarak anlayacağı tarzda açık olmalı, herhangi bir belirsizlik barındırmamalı, çok fazla hafızaya dönük sorulara yer verilmemeli ve iki cevabı tek bir soruda içerecek tarzda sorular anket formunda yer almamalıdır.

 

Anketlerde kullanılabilecek soru tipleri nelerdir?
Anketlerde hedef kitleye sorulabilecek çeşitli soru tipleri bulunmaktadır. Bunlardan ilkini açık uçlu sorular oluşturur. Açık uçlu sorular katılımcıya esneklik sunmaktadır. Bu soruya örnek olarak aşağıdaki soru verilebilir.

Soru 1. Lütfen yaşınızı belirtiniz?

…………….

Anket formlarında kullanılabilecek diğer bir soru ise kapalı uçlu ve tek seçimlik sorulardır. Bu soru tipinde katılımcı yalnızca bir maddeyi işaretlemek durumundadır. Bu soru tipine bir örnek verecek olursak;

Soru 1.Cinsiyetiniz nedir?
(   ) Erkek       (   ) Kadın

 

Anket formlarında kullanılacak diğer bir soru tipi ise çoktan seçmeli sorulardır. Bu soru tipinde katılımcıların birden çok maddeyi işaretleme olanağı tanınmaktadır.
Soru 1.Bir süpermarkette memnuniyetinize etki eden unsurlar nelerdir? (Birden çok maddeyi işaretleyebilirsiniz)

(   ) Ucuzluk   (   ) Temizlik  (   ) Ürün çeşitliliği    (   ) Konumu   (   ) Çalışanların davranışı   (   ) Diğer (Lütfen Belirtiniz)………………..

Anket formlarında kullanılabilecek diğer bir soru türü ise sıralandırma sorularıdır. Bu tür sorularda katılımcı kendisine verilen seçenekler ile ilgili görüşlerini belirli bir sıraya koyması istenir.
Soru 1.Size göre bir markette memnuniyetinizi etkileyen ilk üç unsuru belirtiniz? (En önemli gördüğünüzü 1, daha az önemli gördüğünüzü 2 ve 3 şeklinde belirtiniz)

(   ) Ucuzluk   (   ) Temizlik  (   ) Ürün çeşitliliği    (   ) Konumu   (   ) Çalışanların davranışı

 

Anket formunda kullanılabilecek diğer bir soru tipi ise ölçeklendirme sorularıdır. Ölçeklendirme sorularında katılımcının bir ürün veya bir durum hakkında belirli derecelendirmeye göre sıralanmış cevaplama hakkından birisini seçmesi sağlanır.
Soru 1.Çalıştığınız işletmeden memnuniyet durumunuz nedir?

(   ) Çok Memnunum

(   ) Memnunum

(   ) Fikrim Yok

(   ) Memnun Değilim

(   ) Hiç memnun değilim

Not: Etkili bir veri elde edebilmek için anket formunda bu soru tiplerinden bir veya birkaçı bulunabilir. Bu kapsamda araştırmacı hedef kitleyi de göz önüne alarak en etkin cevap alabileceği soru türlerini ankette kullanmalıdır.

Anket hazırlama ve ölçek oluşturma ile ilgili profesyonel akademik destek almak için lütfen tıklayınız.

Bu kapsamda aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir.
Bilimsel araştırmalarda hipotez nedir?
Araştırmalarda hipotez nasıl kurulur?
Problem cümlesi nedir? Örnek problem cümleleri
İyi bir anket nasıl hazırlanır? Anket hazırlama önerileri
Spss verileri nasıl girilir? Spss veri analizi
Amos istatistik paket programı ve kullanımı