Her bilimsel araştırma bir sorunun çözümü veya yeni bilgilerin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilir. Böylelikle her araştırmanın kendine has bir problem cümlesi veya cümleleri olmalıdır. Bilimsel araştırmalarda problem cümlesi genel problem cümlesi ve alt problem cümleleri şeklinde iki farklı şekilde kurulabilir. Problem cümleleri araştırmanın amacına hizmet ederek araştırma amacına cevap verebilmek için kurulur. Problem cümlesi soru formatında dizayn edilmekle birlikte bazı örnek problem cümlelerini aşağıda inceleyelim.
a) İstanbul şehrindeki üretim işletmelerinde işgören memnuniyet düzeyi hangi seviyededir?
b) Ankara şehrinde yaşayan yerel halkın hastanelerden yararlanma düzeyi hangi seviyededir?
c) İzmir şehrinde okullama oranı OECD ülkelerinin üzerinde midir?
d) Gaziantep şehrindeki fen liselerinin akademik başarı düzeyi ilçelere göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Problem cümlesi geliştirme ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

Bu kapsamda aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir.
Bilimsel araştırmalarda hipotez nedir?
Araştırmalarda hipotez nasıl kurulur?
Problem cümlesi nedir? Örnek problem cümleleri
İyi bir anket nasıl hazırlanır? Anket hazırlama önerileri
Spss verileri nasıl girilir? Spss veri analizi
Amos istatistik paket programı ve kullanımı