Spss analizi ve Önemi

Son yıllarda özellikle sosyal bilimler alanında elde edilen verilerin istatistiki analizlerinin yapılması ve bu analizlerin SPSS programı kullanılarak yorumlanması oldukça önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Spss analiz süreci öncelikle çok ciddi, hassas ve bir o kadar da dikkat ve azami derecede sorumluluk gerektiren bir iştir. Bu nedenle istatistik veri analizi yaparken bu süreçlerde en üst düzeyde özen göstermek gerekmektedir. Bu kapsamda bir çok aday gerek Spss analizi yaparken, gerek AMOS, LİSREL, M PLUS ve SMART PLS’den doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kurarken bu noktaları gözden kaçırmaktadır. Veri analiz sürecinde ücret veya danışmanlık hizmetlerinde ücretlendirme bir çok aday tarafından ilk planda gözönünde tutulan kavram olmasıyla birlikte iyi bir istatistik veri analiz şirketiyle çalışmak ve bu veri analiz şirketinin etik kuralları gözönünde bulundurması son derece önemli kavramların başında yer almaktadır. SPSS analiz sürecinde veya istatistik analiz sürecinde bir çok istatistik analiz teknikleri kullanılmaktadır. Bunlardan en önde geleni Tek örneklem t testi veya One Sample t testidir. Bu testlerden ilkini Bağımsız Örneklem t testi veya Independent Sample t testi veya diğer adıyla student t testi oluşturur. Bununla birlikte One Way Anova veya varyans analizi takip etmektedir. SPSS veri analizi danışmanlık süresinde Paired Sample t testi veya ilişkili örneklem t testi ön test son test çalışmaları, hizmet kalitesi çalışması veya sağlık ve spor çalışmalarında öncelikli bir şekilde kullanılmaktadır. Tabii SPSS analizinde bu testi yapabilmek için normallik dağılım testinin yapılması gerekmektedir. Normallik dağılımında göz önünde bulundurulması gereken bir kavram ise Kolmogorov Smirnov veya Shapiro Wilk testi oluşturur. Bu nedenle hem kolmogorov Smirnov testi hem de Shapiro Wilk testlerinde anlamlılık değerinin yani p değerinin p<0,05 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kolmogorov Smirnov testinde hedef kitle 30 ve üstündeki örnekleme uygulanırken 30 ve altındaki örneklemde normallik dağılımı için Shapiro Wilk testi uygulanmaktadır. Normallik dağılım testinde Skewness değeri veya normallik dağılımında çarpıklık değerinin göz önüne alınması gereken bir kavramdır. SPSS normallik testi veya SPSS normal dağılan bir seride başka dikkate değer bir unsur ise Kurtosis veya Basıklık değeri oluşturmaktadır. Normal dağılım ölçütü veya normal dağılım testi olarak bir çok çalışma K-S testi veya Shapiro Wilk testini uygularken bazı çalışmalar ise Skewness ve Kurtosis yani çarpıklık ve basıklık değerini gözönüne almaktadır. Normal dağılım analizinin nasıl yapıldığında dair bir çok soru karşısında bazı çalışmalar ise sadece basıklık ve çarpıklık değerine bakmaktadır. Bazı çalışmalara göre verilerin basıklık ve çarpıklık değeri -1,5 ile +1,5 arasındaysa verilerin normal dağıldığı varsayılmaktadır. Bazı yazarlar ise SPSS normal dağılım testi için -1 ile +1, bazıları ise -2 ile +2 arasında ise verilerin normal dağıldığını kabul etmektedir. SPSS verilerinin normal dağılması durumunda parametrik testler, normal dağılmaması durumunda ise non parametrik veya parametrik olmayan testler kullanılmaktadır. Normal dağılmayan verilerde Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis H testi oluşturmaktadır. Bununla birlikte Wilcoxon Sıralı Örneklem veya Wilcoxon İşaretli örneklem testi nonparametrik veya parametrik olmayan testlerden birisidir. Spss istatistik danışmanlık sürecinde en fazla gözönünde bulundurulan diğer bir test ise Faktör analizidir. SPSS programında yapılabilen keşfedici faktör analizi, Açıklayıcı faktör analizi ve Açımlayıcı faktör analizinin asıl amacı verilerin belirli şartlar altında sınıflandırılmasıdır. Öte yandan SPSS kümeleme analizinde ise Hiyerarşik kümeleme veya Hiyerarşik olmayan kümeleme analizi olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Kümeleme analizinde agglomeration yöntemi ile sınıflandırmalar net bir şekilde görülebilmektedir. Bununla birlikte SPSS Discriminant- Diskriminant analizi SPSS veri analiz sürecinin vazgeçilmez aşamaları arasındadır. Veri analiz ücretlerinde dikkate değer diğer bir unsur ise SPSS analiz ücretlerinin istatistiğin ne derecede karmaşık olmasından kaynaklanır. SPSS istatistik analiz sürecinde ilişki analizleri de son derece verimli sonuçlar çıkaran bir analiz tekniğidir. SPSS korelasyon analizinde normal olan seriler için Pearson korelasyonu SPSS normal dağılmayan verilerde Spearman Brown korelasyonu kullanılmaktadır. SPSS korelasyon analizi yapma aşamasında korelasyon katsayısı r ile gösterilmekte olup bu katsayı -1, 0 veya +1 arasında değişen değerler aranmaktadır. Korelasyon katsayısı  olan r katsayısının -1’e yakın olması iki değişken arasındaki ilişkinin negatif yönde olduğunu, korelasyon katsayısı olan r katsayısının + 1’e yakın olması ise ilişkinin pozitif yönlü ve güçlü olduğunu ifade etmektedir. Korelasyon analizinde bağımsız değişken ve bağımlı değişken kavramlarına çok fazla önem verilmemektedir. İstatistik analiz merkezimizde yaygın kullanılan diğer bir analiz ise regresyon analizidir. SPSS regresyon analizi dört farklı türde gerçekleştirilmektedir. SPSS regresyon analizi yapılması kapsamında ilk Regresyon analizini basit doğrusal regresyon analizi oluşturmaktadır. Basit regresyon analizinde bir bağımsız ve bir bağımlı değişken bulunmaktadır. SPSS çoklu regresyon analizinde bir bağımlı ve birden fazla bağımsız değişken bulunmaktadır. SPSS regresyon analizinde hiyerarşik regresyon yaygın bir şekilde yapılan regresyon analizlerden birisidir. SPSS hiyerarşik regresyon analizinde iki veya üç adımlı regresyon analizi yapılarak bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkene olan etkisi ölçülmektedir. Öte yandan SPSS regresyon analizinde diğerleri kadar popüler olmasa da kullanılan diğer bir test türü ise lojistik regresyon analizi oluşturmaktadır. Lojistik regresyon bağımsız değişkenin iki gruptan oluşması arasında yapılabilen ve iki grup arasındaki bir gruptan diğerine geçişte ortaya çıkan etkiyi inceleyen bir regresyon analiz tekniğidir.

SPSS veri analizinde geçerlilik analizleri son derece dikkate değer bir kavramdır. SPSS geçerlilik türleri Yapı geçerliği, Kapsam geçerliği, İçerik gerçerliliği, dışsal geçerlilik ve uygulama geçerliliği olmak üzere çeşitli geçerlilik türleri bulunmaktadır. SPSS güvenilirlik analizi bir araştırmada dikkatle yapılması gereken diğer bir analiz türüdür. Araştırmalarda güvenilirlik analizi Cronbach Alpha katsayısı dikkate alınmaktadır. Cronbach Alpha katsayısının 0,70’in üzerinde olması ölçeğin güvenilir, SPSS Cronbach Alpha katsayısının ise 0,85’in üzerinde olması ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. SPSS analizi yapılırken betimsel analizler, yüzde ve frekans analizleri de yaygın bir şekilde yapılan analizlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte SPSS ki kare analizi eskisi kadar popüler olmasa da artık kullanılan ve istatistik danışmanlık sürecinde bazen sorulan istatistik türlerinden birisidir.

SPSS istatistik analizlerinde yapılan diğer bir uygulama ise kayıp veri analizidir (missing value analysis) Spss kayıp veri analizi yapmak için dört farklı yöntem bulunmakta olup bu yöntemlerden en fazla kullanılanı serinin aritmetik ortalama yöntemi ile kayıp veri analizinde serinin ortalama medyan değerinin alınmasıdır. Yine bununla birlikte SPSS veri transformasyonu ile SPSS verilerinin dönüştürme işlemi yapılabilmektedir. Olumlu soruların olumsuza dönüştürülmesi veya beşli likert sorularının üçlü likerte dönüştürülmesinde veri transformasyonu yaygınlıkla kullanılan bir yöntemdir. SPSS istatisik analiz danışmanlığı kapsamında her türlü grafik hazırlanmakta olup SPSS’te hazırlanan grafikler arasında pasta grafiği ve çubuk grafiği en yaygın olan grafikler arasındadır. Öte yandan SPSS insert cases menüsüyle anketler arasına yeni anket veya anketler girilirken insert variable kısmına ise yeni soruların eklenilmesi sağlanmaktadır.

 

SPSS istatistik.net olarak ihtiyacınız olan tüm analizleri araştırma etik ilkeler çerçevesinde ve ihtiyacınız odaklı kısa sürede çözümlemekteyiz. Sizde bizden Nitelikli SPSS hizmeti almak için ilgili e-mail adreslerinden, verilen telefon numaralarından veya iletişim formunu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.