Korelasyon analizi iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişkinin olup olmadığı şayet ilişki varsa bu ilişkinin şiddetini ortaya koyan bir istatistiki analizdir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 (-1 ≤ r ≤ +1) arasında değişen değerler almakla birlikte, korelasyon kat sayılarında 0,00 ile 0,25 arası değerin ‘çok zayıf’, 0,26 ile 0,49 arası değerin ‘zayıf’, 0,50 ile 0,69 arası değerin ‘orta’, 0,70 ile 0,89 arası değerin ‘yüksek’, 0,90 ile 1,00 arası değerin  ise ‘çok yüksek’ olduğu ifade edilir. Korelasyon katsayısının pozitif olması değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu, negatif olması ise ters yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.

Korelasyon analizi kapsamında geliştirilebilecek hipotezlerden bazıları ise şunlardır;

a)Müşterilerin satın alma davranışlarıyla mağazada geçirdikleri süre arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

b)Katılımcıların iş tatmin düzeyleri ile hayat tatmin düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

c)İşgörenlerin iş aile çatışmaları ile hayat memnuniyetleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Söz konusu hipotezimiz ise işgörenlerin iş tatmin durumlarıyla işgören devri hızı algısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmatadır şeklind.edir.

İşlem 1: İlk işlem olarak SPSS’te Analyse-Correlate-Bivariate menüsü seçilir

İşlem 2: Daha sonra karşımıza çıkan pencereye her iki değişkeni ortadaki ok yardımıyla seçerek pearson bölümünü seçip OK tuşuna basarız.

İşlem 3: Daha sonra analiz sonuçlarına bakılır. Buradaki anlamlılık değeri eğer 0,05’den küçükse her iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenir. Korelasyon değeri eğer pozitif yönlü bir değer alırsa pozitif yönlü bir ilişki olduğu öne sürülür, negatif bir değer alır ise her iki değişken arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu ifade edilebilir.

 

Spss veri analizi kapsamında Korelasyon analizinin yapılması ve yorumlanması ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen tıklayınız

 

Aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir?
Spss Veri Girişi Örneği
Spss’de Değişkenlerin Kodlanması
Spss Independent Sample t testi ve Yorumlanması
Spss One Way Anova Testi ve Yorumlanması
Spss Mann Whitney U testi ve Yorumlanması
Spss Kruskal Wallis Testi ve Yorumlanması
Spss Korelasyon Analizi ve Yorumlanması
Amos Programı ve Kullanımı
Amos Programı Doğrulayıcı Faktör Analizi
Amos Programı Yapısal Eşitlik Modeli