Mann Whitney U testi Parametrik olmayan bir test olup parametrik testlerden Independent Sample t testine karşılık gelmektedir. Bu test türü birbirinden bağımsız iki değişkenin bağımlı değişken üzerinde gruplar arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığını ortaya koymaktadır.

Bu testin yapılabilmesi için geliştirilen hipotez;

Katılımcıların alanıyla ilgili eğitim alma durumuyla iş tatmin düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Spss’te Mann Whitney U testinin yapılabilmesi için Analyse, Nonparametric Tests, Legacy Dialogs içinde 2 Independent Samples kısmı seçilir.

İşlem 2: Gerekli bölüm seçildikten sonra aşağıdaki pencere görülür ve çıkan pencerenin üstüne iştatmini ölçeği alttaki kısmına ise alanıyla ilgili eğitim alma değişkeni girilir. Daha sonra Define groups kısmı seçilerek Groups 1 e “1” Groups 2 ye ise “2” yazılarak “Continue” tıklanır ve OK tuşuna basılır ve Mann Whitney U testi gerçekleştirilir.

Spss veri analizi kapsamında Mann Whitney U testinin yapılması ve yorumlanması ile ilgili profesyonel akademik danışmanlık almak için lütfen linki tıklayınız

 

Aşağıdaki konular dikkatinizi çekebilir?
Spss Veri Girişi Örneği
Spss’de Değişkenlerin Kodlanması
Spss Independent Sample t testi ve Yorumlanması
Spss One Way Anova Testi ve Yorumlanması
Spss Mann Whitney U testi ve Yorumlanması
Spss Kruskal Wallis Testi ve Yorumlanması
Spss Korelasyon Analizi ve Yorumlanması
Amos Programı ve Kullanımı
Amos Programı Doğrulayıcı Faktör Analizi
Amos Programı Yapısal Eşitlik Modeli